SABADO 30 MAYO

1ra.- 1400 mts.

Nº 1 KING SILENCE.-

Nº 3 UN RUN RUN.-

Nº 7 DOG PRINCIPE.-

2da.- 1100 Mts.

Nº 9 PALASOL

Nº 10 FRICA BLUE

Nº1  A  QUINTA DA BARONESA

3ra.-   1000 mts.

Nº 6 PISCUETA VELOZ

Nº 4 EL FILO

Nº 3 SOY FORCITA

4ta.-  1500 mtrs.

Nº8 FACTURA PAGA

Nº 3 TABERNERA

Nº 4 ESTRELHA BRANCA

5ta.- 1000 mts.

Nº 9 FINA Y ELEGANTE

Nº 8 PEPERONCCINO

Nº 1  NO LA VI

6ta. 1100 mts.

Nº 9 QUEREMON

Nº 4  HIT MESSENGER

Nº 3 VENTAGEM

7ma.- 1800 mts.

Nº 3 TRUE GRIT

Nº 9 ONCE NEGRO

Nº 4 GAUCHE

8va. 1500 mts.

Nº 12 BLUE POINT

Nº 7 CROQUE VAN

Nº 4 EL DIABLO

9na.- 1300 mts.

Nº 6 SOY VALIENTE

Nº 2 SOBREVIVI

Nº 9 IBRAHIMOVIC

10ma.- 1000 mts.-

Nº12 ALCOR

Nº 11 AFTER HOUR

Nº 13 LA DONATA