SABADO 27 JUNIO

1ra 1400 mts

Nº 8  RUDOLPH

Nº 1 A  MARLON BRANDO

Nº 10  TRINMANI.

2da 1200 mts

Nº 9  ROYAL POCHONGO

Nº 6  MIO

Nº 3  LYSTON PLUS

3ra 1200 mts

Nº 10  PEPERONCCINO

Nº 6  DESAVOVA

Nº 1  NEGRO BLACK

4ta 1400 mts

Nº 2  CLEAR

Nº 6  NOSTALGIA

Nº 7  MALEVA DFEL SABA

5ta 1200 mts

Nº 12  ME PIACE

Nº 7  EL CARDO RUBIO

Nº 6  ASCOT

6ta 1100 mts

Nº 11  CAPITAN CAÑONES

Nº 10  AMBICIOSO

Nº 7  MECHA BRANCA

7ma 1100 mts

Nº 8  HIT MESSENGER

Nº 3  TOMSK

Nº 11  GOLIAD

8va 1500 mts

Nº 8  EL PRODIGO

Nº 3  FOLK HONOUR

Nº 12 LAERCIO

9na 1500 mts

Nº 9  J.B.

Nº 8  EL PORVENIR

Nº 7  PONCHO ORIENTAL

10ma 1200 mts

Nº 10 AFILADO

Nº 1 UBERTO

Nº 9  GO BABY.-