LUNES 20 JULIO

1era. 1100 mts.-

Nº 8 LUSTRABOTAS

Nº 2 LE FIGARO.

Nº 10 STAIN THE LAW.-

2da 1100 mts.-

Nº 7  PA MI ILUSION.-

Nº 4 HAPPY POTATOE

Nº 10 RIDANGUETO.

3ra 1100 mts.-

Nº 2 KOUNTAIN.-

Nº 9 FUTURO.

Nº 10 ZI CARMELEANO.-

4ta. 1100 mts.

Nº 8 IMPRESSIVE GIFT.-

Nº 6 BALKAR.

Nº 3 DELIRIO LAW.-

5ta. 1100 mts.-

Nº 5 DON ARRABAL.-

Nº 11 LITTLE CLOWN.-

Nº 3 CAVALO REAL.-

6ta. 1500 mts.-

Nº 4 KAMBA CUA.

Nº 2 KAOMI.

Nº 10 VIEJO CURDITO.

7ma. 1500 mts

Nº 6 DON RAMBLER.

Nº 2 LAERCIO.

Nº 3 DOG MISTERIOSO.-

8va. 1400 mts.

Nº 6 BUENA BATALLA

Nº 13 ES HECHICERA.-

Nº 4  ISADORA GREAT.

9na .1200 mts.

Nº 8 ILLINOIS.

Nº 11 POSEIDON INC.-

Nº 5 HELMOUTH.

10ma. 1300 mts.-

Nº 2 GRIET.

Nº  7 POTRI SARA.-

Nº 10 TAPADITA FEVER.-