LUNES 27 JULIO

1ra. 1200 mts.-

Nº 9 TOMSK

Nº 5 CAPITAN CAÑONES

Nº 6 EL GRAN NICO.-

2da. 1400 mts

Nº 1 BITZER.

Nº 4 KESMAN ES KESMAN

Nº 6 FARGO.-

3ra. 1200 mts.-

Nº 7 GRIET.

Nº 11 INDEXADA.-

Nº 4 MATINEE.-

4ta. 1400 mts.

Nº 10 CRISTAL BRIDGE.-

Nº 6 TURIM

Nº 3 SOY MR. FAX.-

5ta. 1200 mts

Nº 5  SUOJA.

Nº 2 NOVA LUA.

Nº 4 NHOQUE.-

6ta. 1200 mts

Nº 5 RENDIDOR.

Nº 11 I’M ALIVE.-

Nº 9 CRASHER.

7ma. 1200 mts.

Nº 2 INTENSAMENTE.-

Nº 8 CAGLIA.-

Nº 10 DOG MALLORCA.-

8va.1200 mts

Nº 11 UNIVERSAL PAULI.

Nº 4 LODE SIEMPRE.-

Nº 1 FILHO DA ESPERANCA.-

9na. 1400 mts

Nº 9 DEAFUERA.-

Nº 6 PROTAGONICO.

Nº 1 REY MASTRO.-

10ma. 1400 mts

Nº 4 LUTHER KING.-

Nº 14 RICO TIPO.

Nº 2 EXPRESSIVO FEVER.