LUNES 10 AGOSTO

1ra. 1800 mts

Nº 2  EL PORVENIR

Nº 6 LA FURIOSA

Nº 8 MI PEGASUS.-

2da. 1100 mts

Nº 10 LA DIEZ

Nº 1  PACIFICA

Nº 2 MONTOYERA

3ra. 1000 mts

Nº 5 BILLY THE KID

Nº 9 LIi FEVER

Nº 8 TORO ROSSO.-

4ta. 1100 mts.

Nº 4 INTENSAMENTE.

Nº 2 PRINCESS HOPE.

Nº 10 NADIE LA FRENA.-

5ta. 1000 mts.

Nº 7 FRAGANCE.

Nº 9 MINUANO DES PINS.

Nº 3 BELLE.

6ta. 1500 mts.

Nº 5 DEL CAMINO.

Nº 8 TRINMANI.

Nº 4 CISCO.

7ma.1300 mts

Nº 7 EXPRESIVO FEVER

Nº 11 TENERIFE.

Nº 12 EL COQUITO

8va. 1300 mts

Nº 4  ALTO VOLTAGE.

Nº 1 A  PALAORO.

Nº 3 BLUE BOY.

9na. 1500 mts.

Nº 7 HERINGER.

Nº 13 KAMBA KUA

Nº 5 BLUE SPRING.-

10ma 1500 mts.

Nº 12 PROTAGONICO

Nº 7 DR. MENDY

Nº 2 GOLPAZO.-