LUNES 31 AGOSTO

1era. 1700 mts

Nº 1 CORAZON DE LEON.-

Nº 6 JULPERO TA

Nº 3 FASHIONABLE.-

2da. 1700 mts

Nº 7 PROTAGONICO

Nº 1 BREAKOUT

Nº 5 DON JUAN AA

3ra. 1100 mts

Nº 8 JAMAIKINA

Nº 11 JOY SEGUNDA

Nº 6 ILUSTRE CORREDOR

4ta. 1100 mts

Nº 5 REENCUENTRO

Nº 7 FINA Y ELEGANTE

Nº 8 PAREADOR.-

5ta. 1100 mts

Nº 11 PATRON SAINT

Nº 12 ENCORAJADO

Nº 1 BRUJERO

6ta. 1100 mts

Nº 8 GALLANT BRYAN

Nº 12 CONCORDE

Nº 13 YO TE DIJE.

7ma. 1100 mts

Nº 7 BLUE PROSPECT

Nº 6 LA VELOZ

Nº 5 SMARTY SEEK.-

8va. 1100 mts

Nº 14 THE MACHINE

Nº 6 INDIO FUND

Nº 3 PICCOLO.-

9na. 1100 mts

Nº 6 LA CALLEJERA

Nº 2 FOX FUND

Nº 1 FIERABRAS.-

10ma.1100 mts

Nº 11 POR TACAÑO

Nº 14 SPECIAL WARRIOR

Nº 6 INCITATUS.-