LUNES 7 SETIEMBRE

1ra. 1300 mts

Nº 1 EXPRESIVO FEVER

Nº 4 LUSTRABOTAS

Nº 10 TENERIFE.-

2da. 1300 mts

Nº 8 EL PRAT

Nº 1 GRAN MASCHERANO

Nº 10 SOY HEROICO

3ra. 1400 mts

Nº 9  TRAIDORA N

Nº 5 ESSA PAULINA

Nº 7 LINDA EFFECT

4ta. 1300 mts

Nº 7 POR TACAÑO

Nº 8 BITZER

Nº 10 VAMOS POR TODO

5ta. 1500 mts

Nº 1  FOLK HONOUR

Nº 2 HAPPY TRAILS

Nº 6 BUENO TA.

6ta. 1500 mts

Nº 9 WINE HOUSE

Nº 2 MAGALLANES

Nº 12 MARCELITA

7ma.1300 mts

Nº 6 PUSHKIN

Nº 8 REY VICTORIOSO

Nº 7 PALAORO

8va. 1800 mts

Nº 8 RICO TIPO

Nº 3 BLUE POINT

Nº 12 PORFIADO

9na. 1300 mts

Nº 4 MAGGOT BOY

Nº 5 CRASHER

Nº 14 ASCOT.-