LUNES 5 OCTUBRE

1era. 1500 mts.

Nº 2 TRUCK HONOUR

Nº 1 ES DECISIVO.

Nº 3 LATITUDE ZERO.-

2da. 1800 mts.

Nº 9 LAURENCO

Nº 5 REHUK

Nº 3 MAGALLANES.

3ra. 1400 mts

Nº 9 REY MASTRO.-

Nº 8 SUB REGAL

Nº 7 NICO ROSBERG.

4ta. 1800 mts

Nº 2 LONG WAY

Nº 9 EL PODEROSO

Nº 1 APPROACH.-

5ta. 1300 mts

Nº 6 BEN –HUR

Nº 7 LO FELIPE

Nº 1 EXTRA FINO.

6ta. 1300 mts

Nº 13 MISTY

Nº 10 ONTHEFIELD.

Nº 1 DONKA

7ma. 1100 mts

Nº 4 TOUCH OF GLORY

Nº 7 HOT NOTE

Nº 9 GLADIADOR DEL SABA

8va.- 1100 mts

Nº 5 UN PERVERSO

Nº 7 BRAVA RED

Nº 1  A  SUB LUZ.-

9na. 1100 mts

Nº 7 SUPREMA D’OR

Nº 2 KARMELLE

Nº 5 COLUMBIA.-

10ma. 1400 mts

Nº 2 HALACAZAN

Nº 12 QUE AGUANTE

Nº 11 SOY HEROICO.-