LUNES 2 NOVIEMBRE

1ra.1500 mts.-

Nº 1  QUINÑONES

Nº 2 TRUCK HONOUR

Nº 7 POLO PT

2da 1800 mts

Nº 1 LO FELIPE

Nº 4 APPROACH

Nº 2 ROMULO

3ra 1800 mts

Nº 9 NOSSUM DORMA

Nº 5 JOY

Nº 6 NAVENIDA

4ta. 1000 mts

Nº 11 KARUKITA

Nº 2 WITCH STAR

Nº 7 LILYBLUE

5ta 1100 mts

Nº 5 CLEAR

Nº 11 POTRI BALA

Nº 7 NOTA FINAL

6ta 1500 mts

Nº 5 FOLK NONOUR

Nº 1 NEGRONE

Nº 3 ECATOMBE

7ma 1200 mts

Nº 14 OLIMPYC KITE

Nº 12 HOMILIA

Nº 13 VERY PRETTY

8va 1100 mts

Nº 5 AL LIMITE

Nº 10 GLADIADOR DEL SABA

Nº 11 DEMUESTRE

9na 1200 mts

Nº 3 EIM KAREM

Nº 10 LA ILLA

Nº 14 PASSION COURT

10ma 1400 mts

Nº 10 ONLY FOR RUN

Nº 2 EXTREMO

Nº 5 ALCATEETH.-