VIERNES 20 NOVIEMBRE

1era 1200 mts

Nº 3 FALSARIA

Nº 9 IMPUESTA

Nº 8 SUPER LOQUITA.-

2da. 1300 mts

 Nº 10 BELLE

Nº 6 EL SAMURAI

Nº 2 LILYBLUE

3ra. 1500 mts

Nº 6 CANDY RAIN

Nº 4 CAROLA C

Nº 7 TRAIDORA N

4ta 1200 mts

Nº 4  FORM DES CHAMPS

Nº 8 SHAGO

Nº 9 JULPERO TA

5ta. 1200 mts

Nº 10 ALCATEEH

Nº 3 BONASORTE

Nº 2 EL BOXEADOR

6ta 1200 mts

Nº 1 MALI BLUE

Nº 8 NUMANCIO

Nº 6 ESCORPION

7ma. 1300 mts

Nº 12 BLUE GEM

Nº 6 A BELL

Nº 7 ILUSTRE CORREDOR

8va 1500 mts

Nº 1 A   ES FEVER

Nº 9 NEGRONE

Nº 6 QUETZAL

9na 1300 mts

Nº 10 LUFFY

Nº 11 DEMOSOVICH

Nº 8 DR. MENDY.-