VIERNES 12 MARZO

1ra. 1200 mts

Nº 10 NEVER LOSE

Nº 8 QUADRUPLE

Nº 4 NAHITAN.-

2da 1100 mts

Nº 3 BEN MARDUK

Nº 1 ES TIMBERO

Nº 6 IRENITA.-

3ra 1100 mts

Nº 9 LA PRIMERA FUND

Nº 8 VERY IMPORTANT

Nº 5 ZI CARMELEANO

4ta 1100 mts

Nº 9 TIRANO

Nº 2 INFRAMUNDO

Nº 1 EL PAMPERO

5ta 1500 mts

Nº 3 BAJO CERO

Nº 1 ES VESUBIO

Nº 8 JON SNOW

6ta 2500 mts

Nº 4 MITERRAND

Nº 2 CORAZON DE LEON

Nº 7 HER MAJESTY

7ma 1100 mts

Nº 6 FARMALL

Nº 9 MOGA VICTORY

Nº 8 PALAORO

8va 1200 mts

Nº 5 SILVER ARROW

Nº 7 DYNAMON

Nº 13 JUNIOR FUND

9na 1200 mts

Nº 11 PEPE PIG

Nº 2 BAMBOLEO

Nº 1 KEEP HONOR.-