VIERNES 19 MARZO

1era 1200 mts

Nº 3 SURPRIZ

Nº 1 ESCAMBIA

Nº 5 TRAVESURAS

2da 1400 mts

Nº 4  EL PAMPERO

Nº 3 MR. JACKSON

Nº 7  GRAN REVOLTOSO

3ra 2000 mts

Nº 3 NUMISMATICO

Nº 6 CORAZON DE LEON

Nº 5  TANTO BOING

4ta 1500 mts

Nº 4 DOG PRINCIPE

Nº 3 SINNERMAN

Nº 8 KEEP HONOR

5ta 1500 mts

Nº 3 ASTROGRANDE

Nº 4 ATAMMUZ

Nº 9 SOUTHERN  FEVER

6ta 1200 mts

Nº 11 PIRINES

Nº 5 TOP THREE

Nº 4 EDITORIALISTA

7ma 1200 mts

Nº 6 ANY DAY

Nº 5 PRESENCIADA

Nº 3 LADY DEVON

8va 1200 mts

Nº 10  DRAFT SECRET

Nº 13 IVANHOE

Nº 14 GAUDI EL PINTOR.-