VIERNES 2 ABRIL

1era 1100 mts

Nº 10 JAVIERA

Nº 8 FLOR DE ROCIO

Nº 6 FAROFA.-

2da 1100 mts

Nº 6 ESPADILLA

Nº 9  WHITE POSSE

Nº 10 RETAMA

3ra 1500 mts

Nº 2 ARIEL T

Nº 4 VIEJO GRATA

Nº 6 GAUCHE

4ta 1300 mts

Nº 7 JAZMIN DE ALBA

Nº 4 RAVISSANTE

Nº 12 PRETTY PERFECT

5ta 1200 mts

Nº 1 AMBICIOSO

Nº 3 DON MUSSI

Nº 7 GLOBAL AFFAIR.

6ta 1100 mts

Nº 3 WARDIANA DOR

Nº 2 CHE CIELO

Mº 6 GUAJUVIRA

7ma 1100 mts

Nº 14 ANY DAY

Nº 12 SANT  ELIZABET

Nº 4 VELA PUERCA

8va 1100 mts

Nº 5 LA DIVA JIMENEZ

Nº 8 MALACA

Nº 10 PIRINES

9na 1300 mts

Nº 5 GOLEADORA

Nº 13 MIL FOLHAS

Nº 12 PRINCELY

10ma 1400 mts

Nº 7 BET TOGETHER

Nº 13  OLLIE AIR

Nº 6 DOG PRINCIPE.-