VIERNES 9 ABRIL

1era 1000 mts

Nº 5 TRIUNFO DA SERRA

Nº 4 KENDARA

Nº 1  DRAFT SECRET.-

2da 1500 mts

Nº 5 STRONG TOY

Nº 6 AUNTOQUE

Nº 7 SALUSTIANO.-

3ra 2000 mts

Nº 1  OLLIE AIR

Nº 4  KEEP HONOR

Nº 6 IOYA FORCE

4ta 1500 mts

Nº 7 OPEN  AIR

Nº 3 SUB REGAL

Nº 2  EL GRAN METEORO.-

5ta 1400 mts

Nº 9 ABBEY NESS

Nº 12  LUSTRABOTAS

Nº 8 VITTORIO TONNATO

6ta 1500 mts

Nº 8 STAR BLUE

Nº 7 FABULOUSA

Nº 1 OLIVIA STORM

7ma 1100 mts

Nº 3 PALAORO

Nº 9 BELO PALPITE

Nº 12 PICCOLO.-

8va 1200 mts

Nº 11 DISCREET KING

Nº 5 PULPO OLLERO

Nº 6 EL BOXEADOR

 9na 1200 mts

Nº 8 YUKON CREEK

Nº 7 ONLY FOR RUN

Nº 2 KGB.