VIERNES 6 AGOSTO

1ra. 1500 mts

Nº 8 KURDISTANA

Nº 1 NAPA VALLEY

Nº 5 MORANGO.-

2da 1400 mts

Nº 6 OVER SPEED

Nº 3 EL NEGRO DOLINA

Nº 2 TEOFILITO G

3ra 1400 mts

Nº 9 PROFETICO

Nº 7 EL OPTIMISTA

Nº 5 SCOTLAND YARD

4ta 1800 mts

Nº 7 ECATOMBE

Nº 5 MUNDANAL

Nº 4 GOLPAZO

5ta 1100 mts

Nº 11 LA PASSION

Nº 8 MODESTY

Nº 12 LOLA DE SABA

6ta 1100 mts

Nº 9 SHADY

Nº 6 LEONA VELOZ

Nº 4 GUAJUVIRA

7ma 1100 mts

Nº 6 GUERRERA BLACK

Nº 4 CLASSIQUE

Nº 11 JARDIN DE FONDO.

8va 1300 mts

Nº 9 SPENCER

Nº 1 ANGEL’S MUSIC

Nº 2 A HAPPY TOGETHER

9na 1100 mts

Nº 11 KASDORF

Nº 6 JUSTINE POSSE

Nº 7 ARMA SECRETA

10ma 1100 mts

Nº 10 NUEVAVENTURA

Nº 13 JACKI

Nº 3 BLUE BIRD.-