11 DE SETIEMBRE

1ra. 1200 mts

Nº 6 PLACER ROMANO

Nº 7 CAROLINO KEEP

Nº 2 EL SARAGON.-

2da.1500 mts

Nº 6 NUEVAVENTURA

Nº 3 EXPRESIVA OK

Nº 5 LABIOS ROJOS.

3ra.1200 mts

Nº 2 CINCINATUS

Nº 3 FUTURO

Nº 1 MIO MIO.-

4ta.1200 mts

Nº 9 CLASSIQUE

Nº 10 SEÑORA TORMENTA

Nº 6 SONRISA REAL.

5ta.1400 mts

Nº 9 BEN MARDUX

Nº 4 J B

Nº 10  ROMELLY.

6ta.1200 mts

Nº 5 MAQUIS

Nº 4 MAKALU

Nº 8 SPECIAL ENERGY.

7ma.1200 mts

Nº 13 JUMPINGBOARD

Nº 6 PLAYER ONE

Nº 5 KALIMOXTO

8va.1500 mts

Nº 7 VIEJO GRATA

Nº 5 EL SAMURAI

Nº 3 EL GRAN METEORO.-