VIERNES 24 DE SETIEMBRE

1ra.1300 mts

Nº 3 NAGORSKI

Nº 5 POR LA FUERZA

Nº 7 NAITHAN.-

2da.1300 mts

Nº 8 KALIMOTXO

Nº 1 TRES DE BASTO

Nº 6 PLAYER ONE.-

3ra.1400 mts

Nº 10  OUTLET

Nº 6 ESA DONNA

Nº 1 A  KITA CHARGE

4ta.1000 mts

Nº 7 COLUM BIA

Nº 1 WIR DANCER

Nº 3 BOBBY SECRET

5ta.1000 mts

Nº 8 ARTRACKS

Nº 1 GRAN BLUE

Nº 5 COZY FEVER

6ta.1400 mts

Nº 3 DOG PRINCIPE

Nº 6 LOCO PIANTAO

Nº 7 MISTER TAHOE

7ma.1400 mts

Nº 2 LANGSTON

Nº 1 ORPHEUS

Nº 8 CUSTEAU

8va.1300 mts

Nº 8 LADY ASCOT

Nº 12 ZIGGY STARDUST

Nº 7 BIG QUEEN

9na.1800 mts

Nº 12 SALTANDO CHARCOS

Nº 2 GRAN SULTAN

Nº 4 PEX

10ma.1700 mts

Nº 8 CAP BON

Nº 12 TRUCK HONOUR

Nº 10 MORANGO.-