SABADO 23 MAYO

1ra.- 1200mts.-

Nº1  RELIGERA

Nº 9 ALEXIA FRANCISCA.-

Nº 6 ENGREIDA.-

2da.- 1100 mts.-

Nº 14 FRAPE FRAPE.-

Nº 12 DOG MALLORCA.-

Nº 2 IRRESISTIBLE.-

3ra. 1100 mts.-

Nº 9 FRENCH GIRL.-

Nº 3 MARILYN MONROE.-

Nº 5 GAITERA DO SUL.-

4ta. 1200 mts.

Nº 13 MAJOR LEE

Nº 10 CEBOLLA SIETE.-

Nº 2 PISSARRO.

5ta. 1200 mts.-

Nº 7 JOUR FERIE.-

Nº 9 HOT NOTE.-

Nº 3 PA MI ILUSION.-

6ta.- 2500 mts.-

Nº 6 EMPEROR HULK

Nº 1 TRANCAFERRO.-

Nº 3  SALTANDO CHARCOS.-

7ma.- 1200mts.-

Nº 12 CLEAR.

Nº 4 GRIET.-

Nº 1  VULPIX.

8va. 1200 mts.

Nº 13 NHOQUE.-

Nº 2  TABERNERA.

Nº 10 ALELUYA.-

9na. 1200mts.-

Nº 8  JORDINAL.-

Nº 3  I’M  ALIVE

Nº 7  EL TANO.-

10ma. 1400mts.-

Nº 6 DARLING FAN.

Nº 3 ILLINOIS .-

Nº 7 ESCORPION.-