VIERNES 13 NOVIEMBRE

1ra. 1400 mts

Nº 2 BAM BAM BOOM

Nº 3 EL JOTA

Nº 1 CORPORATIVO

2da. 1200 mts

Nº 6 LORD DE OLLEROS

Nº 5  P´A  MI IULSION

Nº 4 NIÑO AUDAZ.-

3ra. 1100 mts

Nº 1 EIN KAREM

Nº 5 RACING DAY

Nº 8 LADY DEVON

4ta. 1100 mts

Nº 8 LARA FITZ

Nº 3 FULL  DISCRETION

Nº 1 LA CORDILLERA

5ta 1300 mts

Nº 7 SORPRESIVO  SS

Nº 5 PEPE PIG

Nº 4 ONLY FOR RUN

6ta.1400 mts

 Nº 1 INFRAMUNDO

Nº 3 GRAN REVOLTOSO

Nº 4  PROTAGONICO

7ma 1300 mts

Nº 7 SOUTH WEST

Nº 6 ALCATEETH

Nº 1 JULPERO TA

8va 1200 mts

Nº 4 LUSTRABOTAS

Nº 11 LEVANTINO

Nº 1 HIJA DE ORO

9na 1100 mts

Nº 6 DANGER BLUE

Nº 8 QUIÑONES

Nº 7 MINUANO DES PINS

10ma 1100 mts

Nº 7  RASHID CAT

Nº 6 FRAGANCE

Nº 11 KAYTWO