SABADO 20 JUNIO

1ra 1200 mts

Nº 12 VULPIX

Nº 3  RED STORM

Nº 1 NHOQUE

2da 1100 mts

Nº 5  RISENT DAY

Nº 10 DONKA

Nº 14 TACITURNA

3ra 110 mts

Nº 12 VICTORINOX

Nº 4  GREY WARRIOR

Nº 6 BLACK KING

4ta 1100 mts

Nº 3  POSSE BLUE

Nº 6  JOAQUINA

Nº 13 ESSA GARUFA

5ta 1100 mts

Nº 11  GRACIASADIOS

Nº 10  BITZER

Nº 9  EL JOTA

6ta 1200 mts

Nº 5  SUOJA

Nº 12  WIWI

Nº 3  MALEVA DEL SABA

7ma 2100 mts

Nº 6  EMPEROR HULK

Nº 10  GAUCHE

Nº 7 SUPERTRAMP SV.-

8va 1100 mts

Nº 4  PA MI ILUSION

Nº 1  SUB SKIP

Nº 9  COCOSALVO.-

9na 1100 mts

Nº 6  LE FIGARO

Nº 10 LEGAJO RUNNER

Nº 11 LEVANTINO.-

10ma 1100 mts

Nº 9  DUBAI FEVER

Nº 2  KOUNTAIN

Nº 11 EL PORVENIR.-