LUNES 3 AGOSTO.

1ra. 1100 mts.

Nº 3  GUCCI GIRL

Nº 4 LA CALLEJERA.-

Nº 8 MAY MOON.-

2da. 1100 mts.

Nº 8 TIRANO

Nº 1 AMBICIOSO

Nº 4 IQUELL.-

3ra. 1100 mts.

Nº 7 ALCATEETH.

Nº 6 MAGO KEEP.

Nº 4 COPADO FEVER.-

4ta. 1800 mts.

Nº 5 PRIVATE IDAHO.

Nº 8 ROMULO.

Nº 7 APPROACH.-

5ta.1100 mts.

Nº 2 DISPARAR.

Nº 3 DOLOREÑA.

Nº 8 RAVISSANTE.

6ta.1100 mts.

Nº 4 QUE FELICIDAD.

Nº 1 A PRETTY BABY.-

Nº 3 GUAJUVIRA.-

7ma.1100 mts.

Nº 10 EL OPTIMISTA.-

Nº 9 QUE AGUANTE.-

Nº 12 LOBUNO.-

8va. 1200 mts.

Nº 11 PATRON SAINT.

Nº 9 PORFIADO.

Nº 10 ESTELAR BOY.

9na. 1200 mts

Nº 2  EL PORVENIR.

Nº 5 RIDANGUETO

Nº 11  LE FIGARO.

10ma. 1100 mts.

Nº 1 BRIDGESTONE.-

Nº 2  DON CARTUCHO.

Nº 10  CHEROKEE JONES.-