LUNES 17 AGOSTO

1era. 1400 mts.

Nº 7  MISSING MUSIC

Nº 2  CLEAR

Nº 6 WIWI.-

2da. 1500 mts.

Nº 5  ESS MARUJA.

Nº 3 RENAISSANCE.

Nº 1 ALCENA.

3ra. 1200 mts.

Nº 1 AMBICIOSO

Nº 5 I’M ALIVE.

Nº 9 CAPTAIN LOVE.

4ta. 1200 mts

Nº 8 RENDIDOR.

Nº 6 GRAN REVOLTOSO.

Nº 5 PAPILLOTANT.

5ta. 1000 mts

Nº 10 LA CALLEJERA

Nº 1 LADY MOSCU

Nº 7 SIMPLE AND EASY.

6ta. 1400 mts.

Nº 5 REY HORIK

Nº 1 ARIEL T.

Nº 6 URSO MAGGIORE.

7ma. 1200 mts.

Nº 13 STRONG TOY

Nº 7 SOY FORCITA.

Nº 10 JOANA.

8va. 1200 mts.

Nº 11 TYPHON VELOZ

Nº 9 UN RUM RUM.

Nº 6 MAAZAZO.

9na. 1200 mts

Nº 12 SERENISIMO

Nº 4 MERMAID.

Nº 5 DRAFT SECRET.

10ma. 1100 mts.

Nº 14 INTENSITY.

Nº 10 RICO TIPONº 6 LEVANTINO.-