LUNES 24 AGOSTO

1era. 1400 mts.

Nº 3 UN RUN RUN

Nº 7 CISCO

Nº 1 JULPERO TA.-

2da. 1200 mts

Nº 4  PRETTY GIRL

Nº 8 LIE TO ME

Nº 5 DEMUESTRE.

3ra. 1200 mts

Nº 5  KARUKITA

Nº 4 RAVISSANTE

Nº 2 LA CARRIO.-

4ta. 1400 mts

Nº 7 MONGO AURELIO

Nº 3 GRAN REVOLTOSO

Nº 2 LOW BRASIL

5ta. 2100 mts

Nº 5 BUENO TA

Nº 8 GREEN GRASS

Nº 6 LA MISIONERA

6ta. 1200 mts

Nº 8 KARMELLE

Nº 4 NOTTING HILL

Nº 2 DON CARTUCHO

7ma. 1200 mts

Nº 8 ONE BY ONLY

Nº 6 PRINCESS HOPE

Nº 7 ESSA GARUFA

8va. 1400 mts

Nº 7 ES DECISIVO

Nº 1 IMPUESTA

Nº 10 MARIVAN.- ��