LUNES 14 SETIEMBRE

1era. 1100 mts

Nº 7 POBRE ALI

Nº 8 MAREA NEGRA

Nº 3 PALA HERMOSA MUJER.-

2da. 1100 mts

Nº 8 SILVER GLORY

Nº 7 WITCH STAR

Nº 11 PATAGONIA.-

3ra. 1400 mts

Nº 4 GOLD BABY

Nº 5 ARALC

Nº 2 BLUE POINT

4ta.- 1500 mts

Nº 3  WANDERERS

Nº 5 CISCO

Nº 10 EXTREMO.-

5ta. 1200 mts

Nº 9 IDOLA PORTEÑA

Nº 3 SYMBIOSIS

Nº 5 BOARDING ROAD.-

6ta. 1200 mts

Nº 6 ALTO VOLTAJE

Nº 1 ROJOKONGO

Nº 2 KEEP CELEBRE.-

7ma. 1100 mts

Nº 3  RUGBIER

Nº 2 EVER FASTER.

Nº 12 JAMAIKINA.-

8va. 1100 mts

Nº 2 HANNA DOLL

Nº 14 LADY SAMBA

Nº 11 SEÑORA MENOR.-

9na. 1100 mts

Nº 7 SERENISIMO

Nº 6 FRAGANCE

Nº 4  FINA Y ELEGANTE.-

10ma. 1100 mts

Nº 13 OLISE

Nº 3 PEQUEÑA GUERRERA

Nº 7 TACITURNA.-