LUNES 12 OCTUBRE

1era. 1300 mts.

Nº 6 IDOLA PORTEÑA

Nº 4 SYMBIOSIS

Nº 8 GATTA RUBIA.-

2da. 1100 mts

Nº 6 TIRANO

 Nº 9 ROBER V

Nº 2 MAGGOT BOY .-

3ra. 1400 mts

Nº 4  F. YOSELIN

Nº 8  SILVER JET

Nº  2  LA ONDA.-

4ta. 1100 mts

Nº 9 ACONTECIDO

Nº 10 DIENTE PINTADO

Nº 12 SILVER GLORY

5ta. 1200 mts

Nº 13  LA CARRIO

Nº 12 ANGELICA

Nº 3 TAPADITA FEVER

6ta. 1400 mts

Nº 3 GOLD BABY

Nº 4 HERINGER

Nº 4 E.BRANCA

7ma.1100 mts

Nº 11 GOOD SPICE

Nº 5 ILUSIONADO FT

Nº 3 SORPRESIVO Ss.

8va. 1100 mts

Nº 5 SERENISIMO

Nº 7 UNREACHABLE

Nº 10 RETOMADA

9na.1100 mts

Nº HALACAZAN

Nº 7 ALCATEETH

Nº 5 GALOPADOR

10ma.1100 mts

Nº 8 SOY FORCITA

Nº 11 ESCALON

Nº 9 EVER FASTER.-