VIERNES 16 OCTUBRE

1era.1400 mts

Nº 2 TRUCK HONOUR

Nº 6 LATITUDE ZERO

Nº 5 SOY REPORTERO.-

2da. 1000 mts.

Nº 2 TORDO

Nº 8 DON CARTUCHO

Nº 3 AMBICIOSO.-

3ra. 1500 mts

Nº 7 LO FELIPE

Nº 5 EL PODEROSO

Nº 4 BUENO TA.-

4ta. 1300 mts

Nº 8 SUMMUS

Nº 7 TORO ROSSO

Nº 5 SUPINO.-

5ta. 1500 mts.

Nº 5 QUE AGUANTE

Nº 6 ONLY FOR RUN

Nº 11 LAY D’ DONADOR

6ta. 2000 mts

Nº 7 TRANCAFERRO

Nº 8 KEEP DOWN

Nº 9 EMPEROR HULK

7ma. 1100 mts

Nº 9 HOMILIA

Nº 7 TACITURNA

Nº 1 CHOCOTITA.

8va. 1100 mts

Nº 5 OURO BEL

Nº 6 HANNA DOLL

Nº 11 F’ DISCRETION

9na.1200 mts

Nº 1 PCOLOBRI

Nº 6 HOT NOTE

Nº 13 GUARDIAN DEL SABA.-