VIERNES 12 FEBRERO

1era. 1400 mts

Nº 3 RUGBIER

Nº  6 SOY REPORTERO

Nº 4 ILUSTRE CORREDOR.-

2da. 1500 mts

Nº 7 MODESTY

Nº 2 CLAUDINE POSSE

Nº 3 RENAISSANCE

3ra.- 1100 mts

Nº 7 WILD FITZ

Nº 8 MOGA VICTORY

Nº 2 LE BLANCHE.-

4ta. 1200 mts

Nº 1  DEL CAMINO

Nº 2 BAMBOLEO

Nº 4 ENCONTRADO

5ta. 1200 mts

Nº 2 BONASORTE

Nº 8 TIGER OF FIRE

Nº 7  KILO REN.-

6ta. 2000 mts

Nº 1 HONRA REAL

Nº 3 QUEEN BOUDICA

Nº 4 LEOPARDA BRAVA.-

7ma.- 1100 mts

Nº 12 TRIUNFO DA SERRA.

Nº 6 KRACK

Nº 4 IRENITA.

8va. 1100 mts

Nº 7 HEY SEATTLE.

Nº 12 POSSESION

Nº 9 EL FURIOSO A.

9na. 2000 mts

Nº 10 MITTERAND

Nº 7  HER MAJESTY

Nº 11  BANG BANG BOOM.-