VIERNES 23 ABRIL

1era 1400 mts

Nº 5 GUERRERO DEL SABA

Nº 9 DR. MENDY

Nº 2 VIGOROSO TIME.-

2da 1000 mts

Nº 1 WILD FITZ

Nº 3 LE BLANCHE

Nº 6 MOGA VICTORY.-

3ra 1200 mts

Nº 9 HAZARD

Nº 4 DUST COLT

Nº 2 VARIABLE.-

4ta 1200 mts

Nº 6 QUALITY BOONE

Nº 8 PRELUDE RYE

Nº 1 ZABINO.-

5ta 1000 mts

Nº 1 TEETH WATCH

Nº 6 MASTER KING

Nº 7 EL BOXEADOR.-

6ta 1000 mts

Nº 1 TIGER OF FIRE.-

Nº 3 JACK ELLIOT

Nº 4 BOR.-

7ma 1400 mts

Nº 8 QUEENS TOWN

Nº 6 STAR BLUE

Nº 3 LA RETIRADA.-

8va 1800 mts

Nº 1 NUMISMATICO

Nº 4 CALADOC

Nº 8 JAFFAR.-

9na 1000 mts

Nº 1 SILVER ARROW

Nº 5 EROS VAN

Nº 11 JUNIOR FUND.-