VIERNES 28 MAYO

1ra. 1100 mts

Nº 2 PLACER ROMANO

Nº 1 A  REBE HALLOWEEN

Nº 8 YABURU.-

2da. 1200 mts

Nº 7 AUNTOQUE

Nº 4 REY DA NOITE

Nº 1 MARTINGALAS.

3ra. 1200 mts

Nº 6 DRAFT SECRET

Nº 3  GINO

Nº 1 MOHICANO BO.-

4ta. 1200 mts

Nº 4 INFRAMUNDO

Nº 7 EL GENA.

Nº 3 ASTROGRANDE.-

5ta. 1200 mts.

Nº 5 NOTA FINAL

Nº 4 SOY FORCITA

Nº 8 WILD RITZ

6ta. 1100 mts

Nº 10  WHITE POSSE

Nº 1 A  JUSTINA POSSE

Nº 12 PICOLINA PLAY.-

7ma. 1200 mts

Nº 5 PAQUETONA

Nº 2 A  ESSA GARUFA

Nº 6 GAVIOTA.-

8va. 1800 mts

Nº 5 NUMISMATICO

Nº 8 UN RUN RUN .-

Nº 10  HAPPY TRAILS.-

9na. 1400 mts

Nº 1 MONGO AURELIO

Nº 11 MR. JACKSON

Nº 12  MIL FOLHAS L P.

10ma.1500 mts

Nº 13 EXTREMO

Nº 11 ON THE FLOOD

Nº 9 SINNERMAN.-