VIERNES 18 JUNIO

1era.1500 mts

Nº 7 FABULOUSA

Nº 4 OVER MIX

Nº 3 ESSA PAULINA.-

2da. 1200 mts

Nº 5 WILD FITZ

Nº 4 MINDCRAFT PLANE

Nº 3 MECHA BRANCA.-

3ra. 1300 mts

Nº 7 JUSTICEFORRAL

Nº 1 A  NAPOLEON BONAPARTE

Nº 5 VARIABLE.-

4ta. 1200 mts.

Nº 7 DANGER BLUE

Nº 10 BUDAPEST

Nº 8 BELLE.-

5ta. 2100 mts

Nº 2 NEGRONE

Nº 7 MUNDANAL

Nº 6 ALCALDE DEL NORTE.-

6ta. 1100 mts

Nº 2 EL SERRAT

Nº 6 FABULOSO

Nº 7 EL GENA.-

7ma. 1200 mts

Nº 9 OPEN SECRET

Nº 4 ZIGGY STARDUST

Nº 8 BIEN CLARA.-

8va. 1800 mts

Nº 14 EL SAMURAI

Nº 5 JOY

Nº 6 HELLO CAPONE.-

9na. 1100 mts

Nº 13  PLACER ROMANO

Nº 9 TATANICO

Nº 4 THE FALLOW.-

10ma. 1400 mts.

Nº 12 SINNERMAN

Nº 2 MISTER TAHOE.

Nº 7 MATLOCK.-