VIERNES 25 JUNIO

1era 1000 mts

Nº 4 NARCO

Nº 9 SETTE BELLO

Nº 7 HAZARD.-

2da. 1000 mts

Nº 9 JEREZ HONOUR

Nº 1  ICHABOD CRANE.-

Nº 5 BEATIFICO.-

3ra. 1400 mts

Nº 7 MARAVILLA VAN

Nº 4 MESTRE DI OURO

Nº 5 NOSTRADAMUS.-

4ta. 1300 mts

Nº 8 ESCAMBIA

Nº 13 BRAHMA

Nº 10 BELLA PERLA.-

5ta. 1200 mts

Nº 11 OUTLET

Nº 9 ADRIANA

Nº 13  RITA LEE.-

6ta. 1200 mts

Nº 2 VUELTA OLIMPICA

Nº 6 MARIA GRAZIA.-

Nº 9 ESCANDILAZA.-

7ma. 1100 mts

Nº 9 EXEQUIEL

Nº 8 HONRA DE CAMPEAO

Nº 13 MISTER TAHOE.-

8va. 1100 mts

Nº 10 CATCH VERSAL

Nº 4 EXTREMO

Nº 3 SABIDAO.-

9na. 1200 mts

Nº 8 FILHO DA ESPERANCA

Nº 6 MARTINGALAS.-

Nº 2 HELLO CAPONE.-

10ma 1400 mts

Nº 1 MONGO AURELIO

Nº 2 MIL FOLHAS LP

Nº 3 MR. JACKSON.-