VIERNES 30 JULIO

1ra. 1000 mts

Nº 9 RADU

Nº 8 GENERAL BRYAN

Nº 2 EL GENA.-

2da. 1400 mts

Nº 8 HAPPY TRAILS

Nº 6 BRIANZO

Nº 1 NICO ROSBERG.

3ra. 1200 mts

Nº 7 VALENCIA

Nº 6 LEJANIA

Nº 9 TOTA.

4ta. 1000 mts

Nº 4 REWARD

Nº 5 MANZI

Nº 3 SKANDAL

5ta.1400 mts

Nº 11  MAXIMA P

Nº 7 OUTLET

Nº 8 JAZMIN DE ALBA

6ta. 1000 mts

Nº 5 CABO JUBY

Nº 1 TEOFILITO G

Nº 8 EL BOXEADOR

7ma. 1200 mts

Nº 9 NAVARRO

Nº 5 AMIGO TRONQUITO

Nº 11 PICARO

8va 1000 mts

Nº 9 MACHIAVELLO

Nº 5 AL MARE

Nº 1 TORDO

9na 1700 mts

Nº 4 LOBISOME DA

Nº 11  EXPRESSIVO SALTO

Nº EL OPTIMISTA

10ma. 1400 mts

Nº 5 EL MELODIOSO

Nº 2 CERTEZA

Nº 8 HELLO CAPONE.-