VIERNES 13 AGOSTO

1ra. 1200 mts

Nº 5 BOCA BEACH

Nº 3 NATONGA DA MIRONGA

Nº 8 ALTANERA BATI.-

2da. 1100 mts

Nº 9 FUTURO

Nº 10  ROYAL BLUE

Nº 7 ANGEL’S MUSIC.-

3ra. 1200 mts

Nº 1 ASTROGRANDE

Nº 5 MIL FOLHAS L P

Nº 4 EL PAMPERO.-

4ta. 1100 mts

Nº 3 MINOTAURO

Nº 8 FILHO DA ESPERANCA

Nº 9 C0NCORDE.-

5ta. 1500 mts

Nº 4 MAXIMA P.

Nº 11 OLIVIA STORM

Nº 10 DORA.-

6ta. 1500 mts

Nº 7 ALVAREZ

Nº 5 ENGINEER

Nº 8 HADE OF GREECE.-

7ma. 1200 mts

Nº 2 MEFISTO

Nº 5 LOCO PIANTAO

Nº 4 PEGUELE TRIAS.-

8va 1100 mts.-

Nº 11 RAHYSA

Nº 10 AFRICAN QUEEN

Nº 5  ZIGGY STARDUST

9na 1200 mts

Nº 1 NARCO

Nº 2 KALIMOTXO

Nº 3 AMIGO TRONQUITO.-