VIERNES 20 AGOSTO

1ra. 1400 mts

Nº 7 EL GRAN METEORO

Nº 5 VIGOROSO TIME.

Nº 4 NICO ROSBERG.-

2da. 1200 mts

Nº 6 MODESTY

Nº 2 KELA MANDA.

Nº 1 LA METECABRAS.-

3ra. 1000 mts

Nº 7 DON CUCO

Nº 9 DELIRIO LAW

Nº 5 TEOFILITO G.-

4ta. 1800 mts

Nº 5 TRUCK HONOUR

Nº 6 ORPHEUS

Nº 3 ARMANDO PEDRO.-

5ta.1400 mts

Nº 7 GUINARD

Nº 1 NAVARRO.

Nº 2 MAMARRACHO.-

6ta. 2100 mts

Nº 4 OLIMPO M.T.

Nº 6 NEGRONE.

Nº 7 IL CORRIERE.-

7ma. 1200 mts

Nº 11 DULCINEA J

Nº 4 KITA CHARGE

Nº 2 ESS  ANDARIEGA.-

8va. 1200 mts

Nº 9 CLASSIQUE

Nº 8 INDIA SMART.

Nº 12 RAHYSA.-

9na.1500 mts

Nº 3 MARDI GRAS

Nº 8 DANGER CUARENTA

Nº 7 ROYAL BLUE.

10ma. 1100 mts

Nº 10 JUMPINGBOARD.

Nº 7 EL MARQUES.

Nº 5 VISITA VIRTUAL.- e