VIERNES 1 de OCTUBRE

1ra.1000 mts

Nº 2 CRISTALINA THUNDER

Nº 5 MARSALA T

Nº 4 AMMI RUNNER.-

2da.1500 mts

Nº 3 HADES OF GREECE

Nº 7 NUMISMATICO

Nº 4 KEEP CELEBRE.-

3ra.1300 mts

Nº 8 ALVAREZ

Nº 4 LO FELIPE

Nº 5 NUMANCIO.-

4ta.1300 mts.

Nº 12  NOCHE ALEGRE

Nº 11 ADRIANA

Nº 9 NOCHE ESTRELLADA.-

5ta.1200 mts

Nº 10 ROMELLY

Nº 8 VOLVO

Nº 12 MISS MORNING

6ta.1000 mts

Nº 3 MACHIAVELLO

Nº 1 LE BLANCHE

Nº 5 TOMSK

7ma. 1100 mts

Nº 8 TEETH WATCH

Nº 11 TEOFILITO G

Nº 13 PLACER ROMANO.

8va.1400 mts

Nº 11 NARDO

Nº 8 MORANGO

Nº 6 HELLO CAPONE.

9na.1400 mts

Nº 7 NAHEED

Nº 13 NAVARRO

Nº 12 ONRUSCH.

10ma.1100 mts

Nº 11 ICHABOD CRANE

Nº 5 BET LAW

Nº 1 DJOKOVIC.-