LUNES 13 JULIO

1ra 1500 mts.

Nº 9 DEL CAMINO

Nº 10 RUDOLPH

Nº 4 TRINMANI

2da 1100 mts.

Nº 1 EL SAMURAI

Nº 13 MOGAGOLD

Nº 4 PISCUETA VELOZ.-

3ra 1100 mts.

Nº 4 TRES BOTAS

Nº 5  INTENSAMENTE

Nº 9 DONKA.-

4ta 1500 mts.

Nº 8 IMPETUOSO

Nº 9 EL PODEROSO

Nº 6 MOLEQUI FELIPE.-

5ta 1100 mts.

Nº 2 MACHIAVELLO

Nº 6 PLURALISMO

Nº 3 YIHADISTA.-

6ta 1100 mts.-

Nº 1 CRISTALINA THUNDER

Nº 5 ESSA GARUFA.-

Nº 2 BENALMADENA.-

7ma 1100 mts.-

Nº 1 CAPITAN CAÑONES.

Nº 4 URBAN LEGEND.-

Nº 11  AMBICIOSO.-

8va 1300 mts.-

Nº 1  INVIVO.-

Nº 12  JOY.-

Nº 9  EXPRESIVO FEVER.-

9na 1100 mts.

Nº 10 LYSTON PLUS.

Nº 5 DRAFT SECRET.

Nº 11 ALEXA.-

10ma 1800 mts.

Nº 1  LUTHER KING.

Nº 4 THE DREAMING.

Nº 8 NUEZ MOSCADA.- i