VIERNES 22 ENERO

1era. 1200 mts.

Nº 14 QUINTA COLUNA

Nº 10 LA DULCE

Nº 5 AMENAZADORA.-

2da.- 1200 mts

Nº 8 ABBEY NESS

Nº 5 SIZERET

Nº 1 A  POBRE ALI.-

3ra. 1200 mts

Nº 11 VITELLO TONNATO

Nº 9 CHE RESCATADO

Nº 6 MARTILLO VELOZ

4ta. 1300 mts

Nº 8 BILLY THE KID

Nº 11 MASCARPONE

Nº 1 A  FORTINERO

5ta. 2000 mts

Nº 8 PEX

Nº 5 EMPEROR HULK

Nº 6 ECATOMBE

6ta. 1200 mts

 Nº 9 CELESTIA

Nº 2 MUSELINA VAN

Nº 5 ACEDAN.

7ma. 1200 mts

Nº 9 CORRENTINA

Nº 10 LA RETIRADA

Nº 12 CLAUDINE POSSE

8va. 1500 mts

Nº 8 JULPERO TA

Nº 13  OLLIE AIR

Nº 7  EL NANO

9na 1200 mts

Nº 4 BUDAPEST

Nº 6 TURIM

Nº 14 REY DA NOITE

10ma. 1200 mts

Nº 14  SOY FORCITA

Nº 2 SARATOGA SPEED

Nº 6 WILD RITZ.-