VIERNES 19 FEBRERO

1ra. 1500 mts

Nº 7 QUIET VALUE

Nº 1 NABUCODONOSOR

Nº 3 COCOSALVO

2da. 1400 mts

Nº 4  EL ROMPEDOR

Nº 2 NICO ROSBERG

Nº 1 SOUTHERN FEVER

3ra. 1400 mts

Nº 8 SANGRE Y CORAJE

Nº 7 SUMMUS

Nº 5 BLUE SPRING

4ta. 1200 mts

Nº 2 MARSALA T

Nº 4 BARONESA EYE

Nº 8 LA ILLA

5ta. 1200 mts

Nº 9 TOP THREE

Nº 4 AGOTADAS TENGO

Nº 2 MISTY

6ta. 1400 mts

Nº 7 SUB REGAL

Nº 3 BOBBY SECRET

Nº 1 RELIGERA

7ma. 1200 mts

Nº 6  LADY DEVON

Nº 7 TRIMATICA

Nº 2 OM MANI

8va. 1800 mts

Nº 1 NUMISMATICO

Nº 5 CORAZON DE LEON

Nº 7 SALTANDO CHARCOS

9na.1200 mts

Nº 10 SINFONICA

Nº 9 OCEANO

Nº 12 ILUSTRE CORREDOR