VIERNES 9 JULIO

1era. 1200 mts

Nº 5 ESCAMBIA

Nº 2 VIRGINIA HILL

Nº 3 BIG QUEEN.-

2da 1500 mts

Nº 2 PLAYER ONE

Nº 8 MARAVILLA VAN

Nº 6 BILLY CHAPEL.-

3ra 1100 mts

Nº 4 COLUMBIA

Nº 3 DEVIL’S CHAMP

Nº 1 MY SWEET LOVE.-

4ta 1500 mts

Nº 4 GUERRERO DEL SABA

Nº 1 LUTHER KING

Nº 5 NIÑO AUDAZ.-

5ta 1100 mts

Nº 11 CESAR

Nº 10 JEREZ HONOUR

Nº 6 BRICKELL.-

6ta. 1200 mts

Nº 11 CHE SARA DINOI.-

Nº 6 ARMANDO PEDRO

Nº 2 QUIET VALUE.-

7ma 1200 mts

Nº 1 FILHO DA ESPERANCA

Nº 5 VOY CONTIGO

Nº 11 VANIDOSO.-

8va 1100 mts

Nº 4 BRIANZO

Nº 6 COLT MAGNO

Nº 10 DURO DE MATAR.-

9na 1100 mts

Nº 7 PAQUETONA.

Nº 13 HOLIDAY BLUE.

Nº 2 JACKI.-

10ma 1200 mts

Nº 2 EXTREMO

Nº 13 EXEQUIEL

Nº 7 SABIDAO.-