VIERNES 5 FEBRERO

1era. 1000 mts

Nº 7 ARMA SECRETA

Nº 3 ESPADILLA

Nº 4 ES PORFIADA.-

2da. 1400 mts

Nº 7 VDARA

Nº 5 ABBEY NESS

Nº 2  SUB TOUCH.-

3ra. 1400 mts

Nº 7 ACTUAL DAY

Nº 1 OLLIE AIR

Nº 8 BILLY JOEL.-

4ta. 1000 mts

Nº 4  GAUDI EL PINTOR

Nº 5 BUDAPEST

Nº 1 QUATROTERO.-

5ta 1200 mts

Nº 8 BETTER COPS

Nº 9 DON CARTUCHO

Nº 3 MAGO DE BAGE.-

6ta. 1000 mts

Nº 2 ROYAL BLUE 

Nº 8 FRAGANCE

Nº 6 DRAFT SECRET.-

7ma. 1500 mts

Nº 4  LOCO ROBERTO.

Nº 5 GOLPAZO

Nº 3 SUB REGAL.-

8va 1100 mts

Nº 2 QUICK LOVE

Nº 3 POSSESA  ADVANTAGE

Nº 6 CATARINA.-

9na 1100  mts

Nº 14 ACEDAN

Nº 11 BUENA ESTRELLA

Nº 10 BARONESA EYE.-

10ma. 1100 mts

Nº 11 BLUE BIRD

Nº 13  LUBA TUBA

Nº  9  RACING DAY.-